ПОРЯДОК проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

                        П О С Т А Н О В А
                  від 19 вересня 2007 р. N 1152
                               Київ

 

             Про проведення щорічного Всеукраїнського
              конкурсу "Кращий державний службовець"

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 807 (
807-2008-п ) від 10.09.2008
           N 809 (
809-2012-п ) від 22.08.2012
           N  13 ( 
13-2016-п ) від 13.01.2016
           N 465 (
465-2016-п ) від 22.07.2016
           N 171 (
171-2017-п ) від 22.03.2017 }
 

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 

     1. Започаткувати   з   2008   року    проведення    щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".
 

     2. Затвердити  Порядок  проведення  щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний службовець", що додається.
 
 

     {   Пункт   3   виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  13
(
13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

 

     4.   Національному   агентству  з  питань  державної  служби,
міністерствам,  іншим  центральним  органам виконавчої влади, Раді
міністрів   Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київській  і
Севастопольській   міським   державним   адміністраціям   в  межах
затверджених   їм   у  відповідних  бюджетах  призначень  під  час
складання  кошторисів  передбачати  починаючи з 2008 року кошти на
проведення  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу "Кращий державний
службовець".

{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 809
(
809-2012-п ) від 22.08.2012 }
 

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ
 

     Інд. 19
 
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 19 вересня 2007 р. N 1152
 

                             ПОРЯДОК
               проведення щорічного Всеукраїнського
              конкурсу "Кращий державний службовець"

 

    { У тексті Порядку слова "Головдержслужба" і "Секретаріат

     Президента України" в усіх відмінках замінено відповідно

     словами "Нацдержслужба"  і   "Адміністрація   Президента

     України" у відповідному відмінку згідно з  Постановою КМ

     N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }
 

    { У тексті Порядку слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках
      замінено   словом "НАДС"  згідно з Постановою КМ  N 171
      (
171-2017-п ) від 22.03.2017 }
 

 

     1. Цей  Порядок  визначає   механізм   проведення   щорічного
Всеукраїнського  конкурсу  "Кращий  державний  службовець" (далі -
Конкурс).
 

     2. Метою проведення  Конкурсу  є  зростання  професіоналізму,
відкритості,    інституційної   спроможності   державної   служби,
підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих
державних службовців.
 

     3. Основними завданнями Конкурсу є:
 

     виявлення та  заохочення  найбільш  професійно  підготовлених
державних  службовців,  які  успішно  та   ініціативно   виконують
службові    обов'язки,   мають   організаторські   здібності,   що
ґрунтуються на сучасних знаннях;
 

     удосконалення знань   і    професійного    рівня    державних
службовців;
 

     створення умов для кар'єрного зростання державних службовців;
 

     залучення висококваліфікованих фахівців,  зокрема молоді,  до
роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади;
 

     сприяння підвищенню    ефективності    роботи    з    надання
адміністративних послуг громадянам;
 

     вплив на  формування суспільної думки щодо престижу державної
служби,  залучення  високопрофесійних  управлінців  до  роботи   в
органах виконавчої влади;
 

     виховання у    державних   службовців   почуття   шанобливого
ставлення  до  своєї професії, принципів державної служби. { Абзац
восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 13
( 13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     4. Конкурс проводиться у три тури:
 

     перший - березень-квітень;
 

     другий - травень-червень;
 

     третій - вересень-жовтень.
 

     5. Конкурс проводиться серед державних  службовців  державних
органів   відповідно   до  їх  організаційно-правового  статусу  в
номінаціях:
 

     "Кращий керівник" (беруть участь державні службовці категорії
"Б"  (  889-19  ));  { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 171 ( 171-2017-п ) від 22.03.2017 }
 

     "Кращий   спеціаліст"   (беруть   участь  державні  службовці
категорії  "В").  {  Абзац  третій  пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 171 ( 171-2017-п ) від 22.03.2017 }
 

     6. Проведення    Конкурсу    супроводжується    інформаційною
кампанією  за  участю   засобів   масової   інформації   з   метою
об'єктивного,   відкритого   доступу   до   інформації   та   його
безпосереднього   відстеження   громадськістю.   План   проведення
інформаційної   кампанії   затверджується   НАДС   з   урахуванням
пропозицій,  наданих  територіальними  органами НАДС та державними
органами.

{  Пункт  6  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 13
(
13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     7. Для проведення Конкурсу утворюються:
 

     державними органами  -  організаційні  комітети  з проведення
першого  туру  Конкурсу,  які очолюють керівники державної служби;
{  Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 171 ( 171-2017-п ) від 22.03.2017 }
 

     НАДС  -  організаційний  комітет  з  проведення  другого туру
Конкурсу  між  Апаратом  Верховної  Ради  України,  Адміністрацією
Президента  України,  Секретаріатом  Кабінету  Міністрів  України,
міністерствами,  іншими  державними  органами,  який очолює перший
заступник  Голови  НАДС;  {  Абзац  третій  пункту  7  із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  807  (  807-2008-п ) від
10.09.2008,   N   809   (   809-2012-п  )  від  22.08.2012,  N  13
( 13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     територіальними  органами  НАДС  -  організаційні  комітети з
проведення  другого туру Конкурсу між Секретаріатом Верховної Ради
Автономної  Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим,  місцевими  держадміністраціями,  які очолюють як співголови
керівники   територіальних   органів   НАДС  разом  з  керівниками
(заступниками  керівника)  державного  органу;  {  Абзац четвертий
пункту  7  в  редакції  Постанов  КМ  N  807  (  807-2008-п  ) від
10.09.2008, N 13 ( 13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     НАДС  -  Організаційний  комітет  з  проведення третього туру
Конкурсу,  який  очолює  Голова  НАДС.  { Абзац п'ятий пункту 7 із
змінами,  внесеними  згідно  з Постановами КМ N 807 ( 807-2008-п )
від  10.09.2008,  N  809  (  809-2012-п  )  від  22.08.2012,  N 13
( 13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     До складу    організаційних    комітетів    можуть    входити
представники громадськості,  засобів масової інформації, незалежні
експерти.
 

     {   Пункт   8   виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  13
(
13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

 

     9. Кожне виконане завдання учасниками усіх  турів  оцінюється
за п'ятибальною шкалою.
 

     10. Результати кожного туру Конкурсу оформляються протоколом,
який  підписує  голова  та  члени   відповідного   організаційного
комітету.
 

     11.  У  Конкурсі  можуть  брати участь державні службовці, що
займають посади категорій "Б" і "В" і мають стаж державної служби:
 

     у  номінації  "Кращий  керівник"  -  загальний стаж державної
служби  не  менш як три роки, з них на керівних посадах не менш як
один  рік; { Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 13 ( 13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     у номінації  "Кращий  спеціаліст"  - загальний стаж державної
служби не менш як два роки.
 

     У Конкурсі можуть брати участь  державні  службовці,  які  не
мають дисциплінарних стягнень.

{  Пункт  11  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 171
(
171-2017-п ) від 22.03.2017 }
 

     12. Відбір  державних  службовців  для  участі у першому турі
Конкурсу здійснюється з урахуванням таких критеріїв:
 

     1) у номінації "Кращий керівник":
 

     рівень  професійної  компетентності,  якості  лідера; { Абзац
другий  підпункту  1  пункту  12  із  змінами,  внесеними згідно з
Постановою КМ N 13 ( 13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     здатність до  креативного  мислення,   прийняття   ефективних
рішень   у   нестандартних  ситуаціях,  застосування  інноваційних
підходів у роботі;
 

     комунікабельність, використання сучасних методів управління;
 

     ефективність діяльності  керівника   та   результати   роботи
колективу підпорядкованого структурного підрозділу;
 

     рівень координації   керівником   діяльності  підпорядкованих
структурних підрозділів та співпраці з державними органами;
 

     оцінка роботи керівника споживачами послуг;
 

     роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу;
 

     ставлення колективу  до  особистих  та  професійних   якостей
керівника;
 

     2)  у  номінації  "Кращий  спеціаліст"  -  рівень професійної
компетентності,  аналітичні  здібності,  здатність  до самоосвіти,
комунікабельність,   вміння  працювати  в  команді,  ерудованість,
якість  підготовлених  документів, виконавська дисципліна, навички
роботи  з  персональним комп'ютером, наявність внесених пропозицій
щодо  оптимізації діяльності підрозділу (органу), роль спеціаліста
в   загальних   результатах  роботи  підрозділу  (органу),  рівень
авторитету  в  колективі,  ставлення  колективу  до  особистих  та
професійних якостей спеціаліста.

{  Підпункт  2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 13 (
13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     13. Для  участі  у  першому  турі Конкурсу державні службовці
подають  організаційному  комітету  з  проведення   першого   туру
Конкурсу:
 

     заяву про участь;
 

     копію  особової  картки  державного  службовця  встановленого
зразка ( z1200-16 ); { Абзац третій пункту 13 в редакції Постанови
КМ N 171 ( 171-2017-п ) від 22.03.2017 }
 

     подання керівника   структурного   підрозділу,   погоджене  з
головою профспілкової організації чи ради трудового колективу;
 

     інші матеріали   (публікації   в   пресі,   листи   громадян,
колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).
 

     14. Організаційний комітет з проведення першого туру Конкурсу
на  підставі  поданих  документів  приймає  рішення  щодо   участі
державних  службовців  у Конкурсі,  яке оформляється протоколом за
підписом голови та  секретаря  організаційного  комітету,  про  що
інформує   державних   службовців  або  надсилає  їм  обґрунтовану
відмову.
 

     15. За умовами першого туру Конкурсу передбачається:
 

     проведення комплексного  тестування  на  знання   Конституції
України   (  254к/96-ВР  ),  законодавства  про  державну  службу,
специфіки функціональних повноважень державного органу,  посадових
обов'язків державного службовця;
 

     виконання практичних завдань:
 

     складення ділового документа;
 

     володіння персональним комп'ютером.
 

     16. Переможці    першого    туру    Конкурсу    за   поданням
організаційного комітету з проведення першого туру Конкурсу беруть
участь у другому турі.
 

     Копії всіх документів переможців першого туру надсилаються до
організаційних комітетів з проведення другого туру Конкурсу:
 

     від  Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради
України,  Секретаріату  Кабінету  Міністрів України,  міністерств,
інших державних органів - до НАДС;
 

     від Секретаріату Верховної Ради Автономної  Республіки  Крим,
Ради    міністрів    Автономної    Республіки    Крим,    місцевих
держадміністрацій - до територіальних органів НАДС.
 

     17. За умовами другого туру Конкурсу передбачається:
 

     проведення співбесіди з питань державного управління;
 

     виконання  практичних  завдань  з питань  службової етики  та
етикету;
 

     підготовка та здійснення публічного виступу у рамках засідань
за  круглим столом з тематики,  яка доводиться до відома учасників
за 15 днів до його проведення.
 

     18. Переможці   другого   туру   Конкурсу      за    поданням
організаційних комітетів з проведення другого туру Конкурсу беруть
участь у третьому турі.
 

     Копії всіх документів переможців другого туру надсилаються до
організаційного  комітету  третього  туру Конкурсу. { Абзац другий
пункту  18  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 13
( 13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     19.  Учасники  третього  туру  за  місяць до початку Конкурсу
подають  організаційному  комітету  третього  туру Конкурсу творчу
роботу  згідно  із  запропонованою  тематикою  для  проведення  її
попередньої експертної оцінки.

{  Пункт  19  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 13
(
13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     20. Під час третього туру Конкурсу проводиться:
 

     захист творчої роботи;
 

     ділова гра;
 

     презентація учасника.
 

     21.  Після  проведення  третього  туру організаційний комітет
третього   туру  Конкурсу  шляхом  простого  голосування  визначає
переможців  та  лауреатів.  {  Абзац  перший пункту 21 із змінами,
внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  13  (  13-2016-п  )  від
13.01.2016 }
 

     Переможцями у  кожній номінації Конкурсу вважаються учасники,
які зайняли перше місце, лауреатами - учасники, які зайняли друге,
третє та четверте місця.
 

     22. Переможці  Конкурсу  у  кожній  номінації  нагороджуються
дипломом переможця та грошовою винагородою в сумі 20 тис. гривень.
{  Пункт  22  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 13
( 13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     23. Лауреати Конкурсу у кожній номінації нагороджуються:
 

     за друге місце - дипломом лауреата та грошовою винагородою  в
сумі  10  тис.  гривень;  {  Абзац  другий  пункту  23 із змінами,
внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  13  (  13-2016-п  )  від
13.01.2016 }
 

     за  третє  та четверте місця - дипломами лауреата та грошовою
винагородою  в  сумі  5  тис. гривень. { Абзац третій пункту 23 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 13 ( 13-2016-п ) від
13.01.2016 }
 

     24. Переможці та лауреати Конкурсу:
 

     користуються правом  цільового  направлення  та  вступу  поза
конкурсом  до  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові  України,  її  регіональних  інститутів,  магістратур
вищих  навчальних  закладів,  які проводять підготовку фахівців за
спеціальністю  "Публічне  управління  та  адміністрування"  галузі
знань  "Управління  та  адміністрування"; { Абзац другий пункту 24
із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 13 ( 13-2016-п )
від 13.01.2016 }
 

     рекомендуються для  проходження  стажування   в   центральних
органах  виконавчої  влади та інституціях державного управління за
кордоном.
 
 

     {  Абзац  четвертий пункту 24 виключено на підставі Постанови
КМ N 465 (
465-2016-п ) від 22.07.2016 }
 

 

     25. Організаційним комітетом третього туру Конкурсу вносяться
пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці
та  лауреати,  щодо  дострокового  присвоєння  їм  чергових рангів
державного службовця відповідно до законодавства.

{  Пункт  25  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 13
(
13-2016-п ) від 13.01.2016 }
 

     26. Організаційні  комітети  з  проведення першого та другого
туру Конкурсу у межах своїх  повноважень  приймають  рішення  щодо
відзначення переможців турів.
 

     27. Фінансове  забезпечення  Конкурсу здійснюється за рахунок
коштів відповідних бюджетів.
 

     28.   Досвід   роботи   переможців   та   лауреатів  Конкурсу
узагальнюється НАДС, поширюється серед державних органів.
 

     29.  НАДС  інформує  Кабінет  Міністрів  України  та державні
органи про результати проведення Конкурсу.

{  Пункт  29  в  редакції  Постанови  КМ  N  13  ( 13-2016-п ) від
3.01.2016;  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 171
(
171-2017-п ) від 22.03.2017 }
 

 

     {   Пункт  30  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  171
(
171-2017-п ) від 22.03.2017 }
 

 

     31. Інформаційні  матеріали  про  учасників  Конкурсу,   його
проведення,  фотографії  переможців  та  лауреатів розміщуються на
офіційних веб-сайтах НАДС та її територіальних органів.
 

     32.  Збірник  творчих  робіт учасників третього туру Конкурсу
оприлюднюється  на  офіційному  веб-сайті  НАДС  не  пізніше ніж у
лютому наступного року.

{  Пункт  32  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 13
(  
13-2016-п   )  від  13.01.2016,  N  171  (  171-2017-п  )  від
22.03.2017 }
 

 

     {  Додаток   виключено   на   підставі  Постанови  КМ  N  807
(
807-2008-п ) від 10.09.2008 }

 

 

Наверх ↑